IUBio

¤j®a¤@°_ÁȤj¿úÂP!

Yog yog at ms14.hinet.net
Sun Nov 21 10:17:05 EST 1999----------
> °e¥óªÌ: yog at ms14.hinet.net
> ¦¬¥óªÌ: 
> ¥D¦®: ÁȤj¿úÂP!
 ºô§}: http://www.coloreyes.net/easygo/default.asp?ParentID=
YOG(¤¶²Ð¤H¤@©w­n¦³)
> ¥[¤J§¹¥þ§K¶O¡AÁÙ¥i¥H¥ß¨èÁȨúUS$15¤¸µo¹F¬õ§Q³á¡I
> ³o¬O¤@«Ê¦³Ãö¦p¦óÁÈ¿úªº¼s§i«H¡A¦p¦³¥´ÂZ¡A«Ü©êºp¡I»´ »´ ÃP ÃP ÁÈ ¨ú ­Ý ®t
> ¼ú ª÷ ²{¦b´N¥[¤J§Ú­Ìªº¦æ¦C§a¡I§Ú­Ì±Ä¨ú¼s§i¼úª÷¨î
> «×¡A¥u­n±z¤@­Ó¤ë¤Wºôñ¨ì 5 ¦¸¡A±z´N¦³¸ê®æ»PEASYGO!¦¨­û¤@¦P¤À¨É¼s§i§Q¯q
> ¡A
> ³o¬O¤@­Ó»´ÃP­Ý®tÁÈ¿úªº¤èªk³á¡I
> 1. ¥ý¨ì EASYGO! ªº­º­¶§a
> 2. ¶i¤JÁÈ¿ú±M°Ï
> 3. ¶ñ¼g¤J·|¥Ó½Ð®Ñ
> 4. °e¥X§Y¥i¦¨¬° ¬¡¤O·|­û°Õ(²³æ§a)
> 5. (¦p¦¹§A«K¥i¥H¤À¨É¼s§i¶OÅo)
> 6.±N¦¹°T®§§i¶D§ó¦h§Aªººô¤Í­Ì(¥i¥H¤À§ó¦h®@)
> ²³æ§a,¤j¬ù20¤ÀÄÁ«K¥iÁÈ¿ú,¦ó¼Ö¤£¬°©O ±ÀÂˤH¡GYOG( ¤@©w­n¿é¤J³á ) 
> §Æ±æ
> »P±z¤@°_¶}³Ð¥t¤@µf¡§¿ú¡¨·½®@¡I
> 
> 
> 
> 
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  
>  

More information about the Staden mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net